ประกาศรับการเสนอชื่อบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กรชุมชน เพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

ด้วยสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ได้มีประกาศเพื่อรับการเสนอชื่อบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กรชุมชน เพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
โดยองค์กรชุมชนที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
สามารถติดตามประกาศต่างๆ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร แบบ บจธ. 1 และแบบ บจธ. 2 ได้ที่เว็บไซต์ www.labai.or.th
โดยจะต้องแสดงความประสงค์โดยการยื่นเอกสารตามที่คณะอนุกรรมการสรรหากำหนดให้ครบถ้วนในคราวเดียว ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2563 ปรากฏรายละเอียดปรากฏตามประกาศที่แนบมาด้วยนี้