องค์การมหาชนกับการบริหารยุคใหม่ Next Normal

วันนี้ ( 8 มิถุนายน 2566 ) เจ้าหน้าที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน ) หรือ บจธ. เข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตร “การบริหารจัดการแบบมืออาชีพสำหรับองค์การมหาชน New leader ยุค Next Normal ” จัดโดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง Kontent Space โรงแรมใบหยกสกาย โดยมี นางสาวสุนทรี สุภาสงวน ผู้อำนวยการสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการเป็นผู้กล่าวเปิดการอบรม มีวิทยากรจากหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมอบรมให้ความรู้ในหัวข้อที่เกี่ยวกับความสำคัญขององค์การมหาชนและความเข้าใจบทบาทหน้าที่หลักเกณฑ์กลางที่เกี่ยวกับการบริหารองค์การมหาชน สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการบริหารองค์การมหาชนในยุค Next Normal ( ชีวิตในวิถีถัดไปหรือความปกติใหม่ /ความปกติถัดไป ) รวมทั้งการจัดทำการบริหารเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารความเสี่ยงและการประเมินความคุ้มค่า เพื่อนำมาประยุกต์ใช้เป็นทักษะการจัดการองค์ความรู้ยุคใหม่สำหรับการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ
ภาพ – ข้อมูล กองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บจธ. วันที่ 8 มิถุนายน 2566
กราฟฟิก : SALIKA Knowledge sharing space  และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล DEPA