อนุกรรมการยุทธศาสตร์ บจธ. ประชุมพิจารณาทบทวนแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) จัดประชุมครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยมีวาระสำคัญคือ
– ทบทวนแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565
– ทบทวนปรับแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2565
และพิจารณารายงานความสำเร็จในการจัดทำรูปแบบการบริหารจัดการที่ดิน โดยมี พล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ เป็นประธาน