อนุกรรมการยุทธศาสตร์ บจธ. พิจารณารายละเอียดแผนปฏิบัติการไตรมาสสุดท้ายปีงบประมาณ 2565

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน ) อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรฐ ประธานอนุกรรมการยุทธศาสตร์ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการยุทธศาสตร์ โดยมี ผศ. ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา อนุกรรมการ นายประยงค์ ดอกลำไย อนุกรรมการ นายกฤษฎา บุญชัย อนุกรรมการ นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ บจธ. และนายสุทธิโรจน์ คำมั่น ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมพิจารณาการทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ บจธ. ถึงสิ้นปีงบประมาณ 30 กันยายน 2565 ซึ่งมีโครงการที่ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและมีความสำเร็จตามตัวชี้วัดขององค์กรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน ฯ และเมื่อ บจธ. ได้รับการต่ออายุขยายระยะการดำเนินการออกไปอีก 3 ปี ยังมีอีกหลายโครงการหรือกิจกรรมที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงเห็นควรที่จะเสนอทบทวนแผนปฏิบัติการฯ ให้มีความสอดคล้องกับภารกิจปัจจุบันและให้การดำเนินการสะท้อนภาพความสำเร็จและตอบตัวชี้วัดขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ภายในวงเงินงบประมาณที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บจธ.