อนุกรรมการยุทธศาสตร์ บจธ. ร่วมผลักดันงบประมาณรายจ่ายปี 68 พร้อมหนุนนวัตกรรมการบริหารจัดการที่ดินรูปแบบใหม่ของ บจธ.


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 10/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีพลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ บจธ. คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณา
1. คำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เบื้องต้น
(Pre-ceiling)
2. ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจาย งบกลางรายการเงินสำรองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567
3. แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
4. แผนการดำเนินงาน 100 วัน (Quick Win) สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
5.โครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการความเป็นไปได้ในการดำเนินภารกิจเป็นตัวกลาง รูปแบบใหม่ของ บจธ.