อนุกรรมการร่าง พ.ร.บ. สถาบันบริหารจัดการที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. …. เดินหน้าร่างกฎหมาย ย้ำภารกิจหน่วยงานใหม่ ยึดวัตถุประสงค์หลักลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมด้านทรัพยากร เน้นประชาชนระดับล่างเข้าถึงทั้งที่ดิน ที่อยู่อาศัย

 

 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์การอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน ได้จัดให้มีการประชุมอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดินหรือองค์การอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน ตามนโยบายรัฐบาลและพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2563  หรือขยายเวลาได้ 30 วัน เพื่อแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการที่หลายธุรกิจปิดตัว และโรงงานหลายแห่งเลิกจ้าง เพื่อให้หน่วยงานเดิมคือ บจธ. และหน่วยงานใหม่ที่จะเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติได้เข้าไปช่วยแก้ปัญหาเร่งส่งเสริมการถือครองที่ดิน  ที่อยู่อาศัย และการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งช่วยรักษาที่ดินให้เกษตรกรหรือประชาชาระดับล่างได้มีโอกาสทำกินต่อไป โดยที่ประชุมอนุกรรมการฯ มีความเห็นตรงกันว่าวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่และภารกิจหน่วยงานใหม่คือการลดความเหลื่อมล้ำด้านที่ดินและที่อยู่อาศัย เพื่อให้เท่าทันวิถีการทำการเกษตรที่เปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน