อนุกรรมการส่งเสริมศักยภาพชุมชน บจธ. ประชุมวางแนวทางพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งชุมชน

วันที่ 21 เมษายน 2566 สถาบัริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมศักยภาพชุมชน ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ร่วมกับการประชุมออนไลน์ผ่าน zoom meeting โดยมีพลเอกสัมพันธ์ ธัญญพืช เป็นประธานในที่ประชุม และนายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันฯ นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการฯ (ฝ่ายปฏิบัติการ) นางสาวดารินันทร์ นันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนาชุมชนและเครือข่าย ร่วมประชุม พร้อมด้วยอนุกรรมการ  ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่ดำเนินการของ บจธ.