อนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน พิจารณาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน ได้มีการประชุมครั้งที่ 5/2564 โดยร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับแผนงานโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่ 5 ชุมชนนำร่อง จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และรับทราบรายงานความคืบหน้าของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงแผนงานการจัดทำโครงการเสวนาจากแนวคิดสู่แนวทางการปฏิบัติการตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพึ่งตนเองและการพัฒนาที่ยั่งยืนของสมาชิกในพื้นที่ของ บจธ.