อนุกรรมการฯ บจธ. จัดประชุม ครั้งที่ 3/2566 ร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของสมาชิกเกษตรกร

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 บจธ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ชั้น 6
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ โดยมี พลเอกสัมพันธ์ ธัญญพืช ประธานอนุกรรมฯ นายกุลพัชร  ภูมิใจอวด ผอ.บจธ. อนุกรรมการ นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ บจธ. อนุกรรมการ นางดารินันท์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนาชุมชนและเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ บจธ. เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนคณะกรรมการและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา