อนุกรรมการฯ บจธ. ลงพื้นที่พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน – รับฟังปัญหากลุ่มวิสาหกิจฯ และพื้นที่นำร่องธนาคารที่ดินพื้นที่เชียงใหม่ – ลำพูน

วันที่ 6 มีนาคม 2565 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. นำโดยพลเอกสัมพันธ์ ธัญญพืช ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติพื้นที่ ประธานคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่นำร้อง 5 ชุมชน และประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน นายชาตรี ทองสาริ อนุกรรมการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ อนุกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการนำร่องฯ นางสาวศิริพร โคตะวินนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการใช้ประโยชน์ที่ดินและรับฟังปัญหาความต้องการในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปฏิรูปที่ดินบ้านห้วยม่วงเพื่อการผลิตลำใยคุณภาพ ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ได้หารือกับนายศักยะ ตั้งอยู่ ประธาน วสช.กลุ่มปฏิรูปที่ดินบ้านห้วยม่วงฯ ในการขอรับความช่วยเหลือและแก้ปัญหาความต้องการในด้านสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ระบบน้ำอุปโภคบริโภค อีกทั้งสนับสนุนเรื่องอาชีพเสริม เนื่องจากแต่เดิมสมาขิกปลูกลำใย ผักสวนครัว กล้วย มะละกอ สมาชิกบางส่วนต้องการเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้งฝอย หอยขม และต้องการให้ บจธ. สนับสนุนด้านองค์ความรู้ต่างๆ
นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการและผู้บริหาร ยังได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพของ สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนป่าซาง จำกัด ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ด้านการดำเนินการเลี้ยงผึ้งโพรงแบบธรรมชาติ และเรื่องการตลาด ซึ่งพลเอกสัมพันธ์ ธัญญพืช ให้คำแนะนำทำการตลาดแบบออนไลน์ facebook website และทำแพ็คเกจใส่น้ำผึ้งให้มีหลายขนาด เพื่อสามารถทำเป็นของฝากได้ อีกทั้งรับฟังปัญหาผลผลิตการเกษตร ราคาลำใยตกต่ำ ปัญหาราคาตลาด การผูกขาด และต้นทุนการผลิตที่มีราคาสูง เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป