อนุกรรมการฯ ร่วมพิจารณาแนวทางการกำหนดราคาเช่าซื้อที่ดินของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ที่เป็นธรรม และเหมาะสม

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 พลเอกสัมพันธ์ ธัญญพืช ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยมี นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการที่ดิน บจธ. ร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการกำหนดราคาเช่าซื้อที่ดิน ในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนแก้วกล้า ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ บจธ. พิจารณาต่อไป
“ บจธ. ต้องสร้างความความเป็นธรรม เหมาะสม ถูกต้อง เรื่องการเช่าซื้อ และเป็นกัลยาณมิตรกับวิสาหกิจชุมชนทุกแห่ง และทำอย่างไรให้เกษตรกรอยู่ได้ “ พลเอกสัมพันธ์ กล่าว