อนุยุทธศาสตร์ จัดประชุมร่วมกำหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี และรายงานผลการดำเนินงานของ บจธ. รอบ 12 เดือน

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ ได้มีการประชุมครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 6 บจธ. ผ่านระบบ Video Conference (โปรแกรม Zoom Meeting) โดยได้ร่วมกันพิจารณา 2 เรื่อง ประกอบด้วย
1. (ร่าง) ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
2. รายงานผลการดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)


โดยคณะอนุกรรมการฯได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี และรายงานผลการดำเนินงานของ บจธ. รอบ 12 เดือน ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนเสนอคณะกรรมการ บจธ. พิจารณาเห็นชอบต่อไป