อบรมการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

เมื่อพุธวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. คุณกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ บจธ. สายงานบบริหาร ร่วมกับ ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่และลูกจ้างโครงการ ร่วมกันเข้าอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมี คุณศิริกัญญา รุนประโคน นิติกรชำนาญการพิเศษ กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง เป็นวิทยากร ที่ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก