อบรมการใช้งานระบบ Email ผ่าน Smart Phone

อบรมการใช้งานระบบ Email ผ่าน Smart Phone

  

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. กองบริหารจัดการสารสนเทศและฐานข้อมูล ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ Email
ของ บจธ. ผ่าน Smart Phone เพื่อเสริมสร้างการทำงานให้มีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเข้ากับยุคสมัย
ตามนโยบายประเทศ 4.0 ของรัฐบาล โดยจัดการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ บจธ. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกส่วนให้สามารถ
เข้าใช้ระบบ E-mail ในการติดต่อสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กรได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น