อบรมความรับผิดทางรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรู้เกี่ยวกับวินัย

      

      

เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. โดยกองทรัพยากร
บุคคลร่วมกับกองกฎหมาย จัดโครงการอบรมความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรู้เกี่ยวกับวินัย ให้กับผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ บจธ. ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระรารบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2539 ทั้งในรายละเอียดของแง่กฎหมาย และในทางปฏิบัติ โดยได้รับเกียรติจาก พันตำรวจโทหญิง ภัสสร อิศรเมธางกูร
ผู้อำนวยการส่วนกลั่นกรองคดีและการข่าว กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคกรมสอบสวนคดีพิเศษ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้
และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ซักถามข้อสงสัย และร่วมกิจกรรมตอบคำถามด้วย