อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม
ชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยได้รับเกียรติจาก ดร. นเรศ สถิตยพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เป็นวิทยากร การอบรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานพัฒนา
บุคลากร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ บจธ. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประเมินและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีอย่าง
ถูกต้อง โดยมี รอง.ผอ.บจธ. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บจธ. ทุกหน่วยตามโครงสร้างของ บจธ. เข้าร่วมการอบรม