อบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของ บจธ. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม โดยได้รับเกียรติจาก พ.อ. อัครินทร์ กำใจบุญ ผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารบก มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้