เกษตรกร 53 ครัวเรือนพื้นที่จ.นครราชสีมา เริ่มทำสัญญาเช่าซื้อที่ดินกับ บจธ. แล้วเนื้อที่กว่า 150 ไร่

วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริดหารจัดการธนาคารที่ดิน พล.อ.สัมพันธ์ ธัญญพืช ประธานอนุกรรมการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ นายประยงค์ ดอกลำไย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บจธ. นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน และเจ้าหน้าที่ บจธ. ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสม เกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ ในกระบวนการทำสัญญาเช่าซื้อที่ดิน ของสมาชิกเกษตรกรฯ จำนวน 53 ครัวเรือน ในพื้นที่ 150 ไร่เศษ รวมพื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งปัจจุบันสมาชิกทุกคนได้ทำเกษตรผสมผสานปลูกผัก เลี้ยงปลา ปลูกไม่เศรษฐกิจ และทำปุ๋ยหมัก มีรายได้ที่มั่นคงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีเงินออมของกลุ่มฯ พร้อมเข้าสู่กระบวนการเช่าซื้อที่ดินแล้ว ซึ่งจากเดิมสมาชิกเคยเป็นผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกินหรือถูกขับไล่รื้อออกจากที่ดินเดิมเนื่องจากอยู่ในเขตพื้นที่ดำเนินโครงการของรัฐฯ การก่อสร้างทางด่วนพิเศษบางปะอิน-นครราชสีมา โดย บจธ. ได้เข้ามาช่วยเหลือและจัดให้เกษตรกรได้เข้าอยู่ทำกิน ตั้งแต่ปี 2563 ในเบื้องต้นคณะผู้บริหาร บจธ. ได้ชี้แจงทำความเข้าใจให้แก่สมาชิกในเรื่องของกระบวนการทำสัญญาเช่าซื้อที่ดิน ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปีระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 30 ปี และสมาชิกได้ตกลงทำสัญญาเช่าซื้อที่ดินร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ บจธ. ได้มอบโอกาสให้เกษตรกรได้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป