เกษตรตากหนุน วสช.ฯ เมืองแม่สอด เป็นพื้นที่เป้าหมายการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติและหมุดหมายแผนฯ 13

     วันที่ 9 มีนาคม 2566  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก เข้าร่วมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง อำเภอแม่สอด จ. ตาก กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนที่ดินทำกินจากสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) และทำสัญญาเช่าซื้อไปเมื่อเร็วๆ นี้ จำนวน 43 ครัวเรือน เนื้อที่ 58 ไร่เศษ
     โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ( 2566 – 2580 ) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ) หลายประเด็น เช่น การเกษตร การท่องเที่ยว พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมยุคใหม่ การพัฒนาคนตลอดช่วงวัย การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี พลังทางสังคม  เศรษฐกิจฐานราก การเติบโตอย่างยั่งยืน   ตลอดจนแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ( 2566 – 2570 ) ที่ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับหมุดหมายการพัฒนาประเทศ เพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรให้สูงกว่า 180,000 บาท ต่อคน ต่อปี ภายในปี 2570 และเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” รวมทั้งการขจัดความยากจนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย
      สำหรับพื้นที่วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด อยู่ภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563