“เกษตรระบบผสมผสาน”

เกษตรผสมผสาน เป็นแนวทางหรือหลักในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำ ในพื้นที่การเกษตรขนาดเล็กเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานพระราชดำริขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร

แหล่งที่มา https://chalarwutfarmers.blogspot.com