เกษตรอำเภอจอมทอง เร่งประชุมติดตามและวางแผนการดำเนินงานพื้นที่โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนของ บจธ.

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 บจธ. ได้รับการประสานงานว่า นายวารินทร์  พงษ์ตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอจอมทอง พร้อมด้วยนางสาวชนิตา แปงปวน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้จัดการประชุมติดตามและวางแผนการดำเนินงานพื้นที่โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนของ บจธ. เพื่อดำเนินการสนับสนุนบ่อบาดาล ต่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยจะต้องเสนอผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และการสนับสนุนโครงการไฟกิ่งส่องสว่าง ซึ่งพื้นที่อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเสนอ ทต.แม่สอย และ ทต.สบเตี๊ยะ เนื่องจากเป็นพื้นที่คาบเกี่ยว โดยทุกหน่วยงานได้เร่งรัดการดำเนินการเพื่อตอบสนองความเดือดร้อนของประชาชน เป็นการบูรณาการมิติใหม่ผ่านการมอบหมายสั่งการโดยรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ จากการตรววจเยี่ยมพื้นที่ผ่านระบบ conference ร่วมกับหน่วยงานจังหวัด 8 จังหวัดนำร่อง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยทุกหน่วยงานได้เร่งดำเนินการและจะรายงานผลสัมฤทธิ์ หรือข้อติดขัดต่างๆ ให้รองนายกรัฐมนตรีฯ ทราบ เพื่อต่อยอดการพัฒนาพื้นที่สร้างความเข้มแข็งให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่สามารถประกอบอาชีพในที่ดินได้อย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่ง บจธ. ในฐานหน่วยประสานงานกลางขอขอบพระคุณทุกๆ หน่วยงานที่ร่วมกันบูรณาการ ในครั้งนี้