เกินเป้าหมาย ยอดแรงงานกองทุนประกันสังคมขอรับความช่วยเหลือจาก บจธ. ร่วม “ต้นกล้าคืนถิ่นวิถีใหม่” ทะลุ 3,770 ราย

​“ต้นกล้าคืนถิ่นวิถีใหม่” เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างระหว่างสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. กับสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ที่ให้ความช่วยเหลือแรงงานในระบบประกันสังคมที่ประสบปัญหาการว่างงานจากสถานการณ์โควิด-19 เข้ารับความช่วยเหลือตามภารกิจของ บจธ. ซึ่งได้ลงนามความตกลงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 จากนั้นสำนักงานประกันสังคมได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางสื่อสารออนไลน์ และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ปรากฎว่าจนถึง ณ วันที่ 25 มกราคม 2564 มีผู้ประกันตนจากทั่วประเทศให้ความสนใจลงทะเบียนมากถึง 4,762 คน พื้นที่ที่มีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือมากที่สุดคือ ภาคกลางและภาคตะวันออกจำนวน 1,862 คน รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1,524 คน ภาคเหนือ จำนวน 497 คน ภาคใต้ จำนวน 438 คน ภาคตะวันตก จำนวน 183 คน และภาคตะวันออก จำนวน 258 คน หากแยกตามสถานภาพของผู้ประกันตน เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (ลูกจ้างในสถานประกอบการ) จำนวน 2,585 คน ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (เคยเป็นพนักงานแต่ลาออกแต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมไว้) จำนวน 1,937 คน และผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ) จำนวน 240 คน สำหรับรูปแบบของการขอรับความช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนขอรับการสนับสนุนจาก บจธ. มากที่สุดคือ ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง หรือมีแต่ไม่เพียงพอ (รูปแบบที่ 3) มีจำนวน 4,099 ราย รองลงมาคือ มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง แต่ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม (รูปแบบที่ 1) จำนวน 527 ราย และรูปแบบที่ 2 คือ มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง แต่มีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดิน หรือสูญเสียสิทธิในที่ดินไปแล้ว จากการจำนอง การขายฝาก หรือการถูกบังคับคดี มีผู้ลงทะเบียน 136 คน รายชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือเหล่านี้ บจธ. จะนำมาคัดกรองและพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป และคาดว่าจะปิดรับการลงทะเบียนรอบที่ 1 ในวันที่ 31 มกราคม 2564 นี้