เจ้าของที่ดินและตัวแทนเข้าร่วมรับรู้และทำความเข้าใจโครงการที่ดินปันสุขของ บจธ.

วันนี้ ( 16 กันยายน 2566 ) นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เป็นประธานเปิดงานเสวนาประชาสัมพันธ์ภารกิจการเป็นตัวกลางที่ดินของ บจธ. ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “ที่ดินถูกใช้ประโยชน์อย่างอุ่นใจ ปลอดภัย กับตัวกลางที่ดิน บจธ.” ณ ห้อง Deja Vu ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพ โดยมีเจ้าของที่ดิน ผู้แทนเจ้าของที่ดินและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่ดินปันสุข ที่ทำสัญญาเช่าและใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรจนมีผลผลิต มีรายได้แล้ว ตลอดจนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บจธ. เข้าร่วมรับฟัง ตอบคำถาม ให้บริการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งเจ้าของที่ดินหลายรายที่ถือครองที่ดินตั้งแต่ 18 ไร่จนถึง1,000 กว่าไร่ ต่างเข้าใจวัตถุประสงค์และมีส่วนหนึ่งสนใจลงทะเบียนร่วมโครงการหาเกษตรกรและผู้ขาดแคลนที่ดินทำกินได้ใช้ประโยชน์ และ บจธ. จะจับคู่แต่ละพื้นที่ที่เหมาะสมพร้อมประสานการทำสัญญา รวมทั้งประสานท้องถิ่นเพื่อความเข้าใจ และสนับสนุนภารกิจดังกล่าวต่อไป