เชิญชวนเที่ยวงาน “วันดินโลก World Soil Day 2022” ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 4 – 7 ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 ได้มีมติรับรองให้วันดินโลก (World Soil Day) ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี และให้ปี 2558 เป็นปีดินสากล (International Year of Soil in 2015) มีผลตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไปและวงการปฐพีวิทยานานาชาติ มีฉันทานุมัติเลือกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
 
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันดินโลก และนักปฐพีวิทยาของไทยมีส่วนร่วมในการเชิดชูพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรดินขององค์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันดินโลกจึงอยู่ในปฏิทินการปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ ซึ่งทุกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ 193 ประเทศ จะจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกโดยทั่วกัน
โดยปีนี้กรมพัฒนาที่ดินมีการจัดงานวันดินโลก ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตากระหว่างวันที่ 4 – 7 ธันวาคม 2565
ติดตามกิจกรรมเนื่องในวันดินโลกได้ที่ http://worldsoilday.ldd.go.th/