เชียงราย “บิ๊กป้อม”มอบสิทธิในที่ดิน เป็นของขวัญปีใหม่จากใจรัฐบาล ผู้ร่วมงานนับพันคน

เมื่อ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี “มอบสิทธิในที่ดิน : ของขวัญปีใหม่จากใจ บจธ. อย่างเป็นทางการ โดยพิธีมอบสิทธิในที่ดินตามโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ของ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) และคืนโฉนดให้กับสมาชิกเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ของขวัญปีใหม่จากใจ กฟก. จัดขึ้น ณ วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชา วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งที่ได้รับสิทธิในที่ดินแล้ว และที่อยู่ระหว่างขอความช่วยเหลือประมาณ 1,000 คน โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศีรวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงรายกล่าวรายงานและให้การต้อนรับ

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินภารกิจกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนในการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย การป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนอง ขายฝาก ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โครงการตามภารกิจของ บจธ. ทุกโครงการ จะน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ มาเป็นหลักในการพัฒนาที่ดินในโครงการด้วย เพื่อจะได้รักษาสิทธิในที่ดินทำกินที่รัฐบาลมอบให้ในวันนี้ ไว้ให้ลูกหลานต่อไป

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน กล่าวว่า จากปัญหาความเหลื่อมล้ำในที่ดินทํากิน ที่อยู่อาศัย และ ความยากจน ประชาชนที่ไม่มีที่ดินทํากิน และไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง รวมถึง ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ผู้ประกอบการจํานวนมากปิดกิจการ ทําให้ประชาชนไม่มีงานทํา และขาดรายได้ในการดํารงชีพ รัฐบาลจึงได้มอบนโยบายให้ บจธ. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหนึ่ง ในการแก้ปัญหาดังกล่าว ในการช่วยเหลือประชาชนให้มีที่ดินทํากิน และมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยต้องเร่งกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดิน จากการจํานอง การขายฝาก และ การถูกบังคับคดี ซึ่งจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ประชาชนจํานวนมากได้รับผลกระทบ หลายบริษัทห้างร้านเลิกจ้างพนักงาน หรือโรงงานปิดตัวลง ผู้คนเดินทางกลับภูมิลำเนาไม่มีอาชีพรองรับ บจธ. ต้องให้ความช่วยเหลือโดยได้น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนในทุกพื้นที่ ด้วยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน จนนำมาสู่ความสำเร็จ ในการดำเนินการภายใต้โครงการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 4 โครงการ โดยสรุปภาพรวม ปี พ.ศ. 2559 – 2563 มีจำนวนเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือ จำนวนทั้งหมด 4,134 ราย จำนวนเนื้อที่ประมาณ 5,090 ไร่ เพื่อนำความสุขมาให้แก่เกษตรกร เป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ที่ใกล้จะถึงนี้ บจธ. จึงได้จัดพิธี “มอบสิทธิในที่ดิน : ของขวัญปีใหม่จากใจ บจธ. และคืนโฉนดให้กับเกษตรกร สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ของขวัญปีใหม่จากใจ กฟก.” เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเกษตรกร ผู้ยากจน และพี่น้องที่ว่างงาน มอบสิทธิในที่ดิน เป็นขวัญให้แก่ทุกคน ได้มีอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ขณะนี้ บจธ. ได้อยู่ในระหว่างเสนอร่างกฎหมายในการจัดตั้งธนาคารที่ดิน หรือองค์การอื่นที่มีวัตถุประสงค์ลักษณะทำนองเดียวกันกับธนาคารที่ดิน อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและรัฐบาล ในการที่เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ให้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง แก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดิน ช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านที่ดิน ส่งผลให้เกิดการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม ซึ่งขณะนี้ บจธ. อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็น 7 พื้นที่ ใน 4 ภาค ทั่วประเทศ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ภายในเดือนมกราคม 2564