เด็กพิเศษทัศนศึกษา วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด

เป็นที่น่ายินดีว่าพื้นที่วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งพาตนเอง รวมทั้งการนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เนื่องจากสมาชิก 43 ครัวเรือนมีการนับถือศาสนาที่แตกต่างกันทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้ในเนื้อที่ 58 ไร่เศษ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ.

ล่าสุด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566  คณะครู นักเรียน และผู้ครองเด็กพิเศษจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก ได้เข้าเยี่ยมชม ทัศนศึกษาการทำการเกษตรปลอดภัย การบริหารจัดการที่ดินขนาด 1 ไร่ให้เกิดประโยชน์สุงสุด โดยเด็กๆ ทุกคนได้รับประสบการณ์จริง และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้โดยคำนึงถึงสิทธิเด็ก สิทธิมนุษยชน ที่ต้องไม่ถูกกีดกันหรือปิดกั้นโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้อีกด้วย