เปิดตัวแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ”เพื่อเป็นการสื่อสารและสร้างการรับรู้ไปยังประชาชน

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน ) หรือ
สพร. เปิดตัวแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ”เพื่อเป็นการสื่อสารและสร้างการรับรู้ไปยังประชาชนให้ได้รับทราบและสามารถ เข้าใช้งานแอปพลิเคชั่น เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการดิจิทัลจากภาครัฐแก่ประชาชน รวมถึงเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้เข้าใจถึงรูปแบบการให้บริการประชาชนบนแพลตฟอร์มเดียวกันตามแผนแม่บทพอร์ทัลกลาง

รวมสื่อประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันทางรัฐ