เริ่มแล้ว !! บจธ. จัดเวทีร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ. ….

        

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการ บจธ. มอบ นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เป็นประธานในพิธีเปิด นางนัยน์รัตน์ เผดิมรอด ภู่งาม ผู้อำนวยการกองกฎหมายและงานคดี และ นายคมสันต์ จันทร์อ่อน คณะทำงานขับเคลื่อนผลักดันการจัดตั้งสถาบันฯ ในเวทีการประชุมร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ. …. ณ ห้องประชุมออคิด บอลรูม3 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด โดย ประกอบด้วยเครือข่ายไทบ้านผู้ไร้สิทธิ สกลนคร กลุ่มสภาองค์กรชุมชน จ.ขอนแก่น กลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรฐานรากบ้านช่องโคพัฒนา นครราชสีมามี กลุ่มเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นรวมกว่า 100 คน
นายกุลพัชร กล่าวว่า ปัจจุบัน ที่ดินเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญและเป็นรากฐานในการผลิตและการสร้างที่อยู่อาศัย ซึ่งเกษตรกรรายย่อย ผู้ยากจน และแรงงานไร้ที่ดิน กำลังประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนที่ดิน
และไม่สามารถเข้าถึงที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยได้ ตลอดจนยังมีปัญหาเรื่องการกระจุกตัวการถือครองที่ดิน ปัญหาการเก็งกำไรที่ดิน เป็นเหตุให้ที่ดิน ถูกทิ้งร้างไม่ทำประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ โดยที่ความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดินถือเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทย พระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกการกระจายการถือครองที่ดินสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ยากจนได้มีที่ดินทำกินหรือมีที่ดินที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย จึงเห็นควรให้มีการตรากฎหมายฉบับนี้ เพื่อดำเนินการกระจายการถือครองที่ดินและช่วยให้เกษตรกรรายย่อย ผู้ยากจนและแรงงานที่ไร้ที่ดิน ได้มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย หรือได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อประโยชน์ของชุมชน ส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีสิทธิร่วมกันในที่ดิน ได้รับโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ป้องกันไม่ให้ที่ดินหลุดมือ หรือหลุดเข้าสู่กลไกตลาด สนับสนุนการบริหารจัดการร่วมกัน ระหว่างรัฐกับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
นางครภา เลิศธรรม สมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างฯ ว่า “กฎหมานี้จะเป็นกฎหมายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง สามารถช่วยเหลือได้อย่างครบวงจร และสามารถสร้างให้เกษตรกรรายย่อย ผู้ยากจน และแรงงานไร้ที่ดินได้มีโอกาสเข้าถึงที่ดินได้ มีความยั่งยืนได้ด้วยตนเอง สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้อย่างคุ้มค่า และสามารถส่งต่อให้ลูกหลานได้ในยุคต่อๆไป”
อีกทั้ง ตัวแทนกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองได้กล่าวว่า “พรบ.นี้ เป็นกฎหมายที่ดีมากๆ และดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันกฎหมายภาคประชาชนฉบับนี้”
ประชาชนผู้สนใจสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกฎหมายจากภาคประชาชน โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติ สถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ. …. ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 20 มกราคม 2564 ที่ช่องทาง www.labai.or.th และ www.lawamendment.go.th ในส่วนของร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวง หัวข้อ ร่างพระราชบัญญัติ สถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ. ….