เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ บจธ. นั้น บัดนี้การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้และรายละเอียดการสอบ ดังนี้

1. ให้ผู้สมัครสอบตามประกาศรายชื่อแนบท้ายประกาศ เข้ารับการสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. กำหนดการสอบข้อเขียน มีรายละเอียดดังนี้

2.1  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี กำหนดสอบข้อเขียนวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09.00 – 11.00 น. สถานที่สอบ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ห้องประชุม ชั้น 6

2.2  สอบข้อเขียนครอบคลุมเนื้อหาดังนี้

1) หลักการและนโยบายบัญชี

2) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ บจธ.

2.3 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กำหนดสอบข้อเขียนวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. สถานที่สอบ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ
ห้องประชุม ชั้น 6

2.4  สอบข้อเขียนครอบคลุมเนื้อหาดังนี้

1) หลักการประชาสัมพันธ์

2) หลักการการเขียนข่าว

3) การสรุปประเด็นข่าว

4) การจัดทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

5) การออกแบบโปสเตอร์ / Brochure

  1. หลักเกณฑ์การให้คะแนน ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนสอบทั้งหมด
  2. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หากไม่เข้าสอบถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก
  3. ผู้เข้าสอบข้อเขียน สามารถตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ทาง http://www.labai.or.th

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร