รองเลขา ‘ภูมิธรรม’ เดินหน้าแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ประชาชน

ดร.ธิติวัฐ อดิศรพันธ์กุล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรม เวชยชัย) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 1/2567 โดยมีคณะทำงานภาคส่วนราชการและภาคประชาชนเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(เดิม) ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ในการนี้ที่ประชุมได้มีมติให้ บจธ. ให้นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เร่งรัดการแก้ไขปัญหาโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน 4 พื้นที่ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว


ดร.ธิติวัฐ อดิศรพันธ์กุล ประธานคณะทำงานฯ กล่าวปิดท้ายว่า “รัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชน ในปี 2567 รัฐบาลได้ดำเนินการจัดหาที่ดินทำกินให้กับประชาชน เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับพี่น้องและเพิ่มช่องทางการหารายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรไปแล้วในหลายพื้นที่”

#ธนาคารที่ดิน #นายภูมิธรรมเวชยชัย #ขปส #ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม #กระจายการถือครองที่ดิน