เส้นทางธนาคารที่ดิน บนความท้าทายวิถีใหม่หลังโควิด -19 ตอนที่ 1

ชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด – 19 คือการพึ่งพาตนเอง การมีความมั่นคงทางอาหารซึ่งนั่นหมายถึงต้องมีที่ดินทั้งที่ดินตนเองและความสามารถในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และภารกิจการกระจายการถือครองที่ดิน แก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดิน คือภารกิจของ บจธ.