เส้นทางธนาคารที่ดิน บนความท้าทายวิถีใหม่หลังโควิด -19 ตอนที่ 3

บจธ. มีภารกิจเร่งด่วนในปี 2564 - 2565 คือนอกจากเสนอขอสนับสนุนงบประมาณแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิทั้งสิ้น 65 ราย ในปี 2565 และต้องเร่งเสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ.... ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ทันต่อการแก้ไขปัญหาที่ดินและความเดือดร้อนของเกษตรกรและผู้ยากจนที่ยื่นขอความช่วยเหลือมาที่ บจธ.แล้วหลายหมื่นราย