แก้ไขปัญหาสูญเสียสิทธิในที่ดิน คือหนึ่งในภารกิจสำคัญของ บจธ.

แก้ไขปัญหาสูญเสียสิทธิในที่ดิน คือหนึ่งในภารกิจสำคัญของ บจธ. กรณี เกษตรกรที่ อ. ควนขนุน
ซึ่งที่ดินหลุดมือจนเจ้าหนี้ขายทอดตลาดแล้ว
บจธ. ซื้อกลับมา เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจค่ะ