แจ้งเลื่อนวันประชุมเพื่อให้ผู้รับการเสนอชื่อเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมจะเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

แจ้งเลื่อนวันประชุมเพื่อให้ผู้รับการเสนอชื่อเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมจะเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ให้เลื่อนออกไปก่อน และหากมีความคืบหน้าประการใดจักได้แจ้งให้ทราบ ต่อไป