แนวทางช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินประจำปี 2567 ของ บจธ.

           นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ลงนามในประกาศแนวทางการดำนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2566 เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนที่มีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินหรือสูญเสียสิทธิในที่ดินไปแล้ว จากการจำนอง การขายฝาก และการถูกบังคับคดี โดยจัดซื้อที่ดินที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์และเหมาะสมสำหรับการทำการเกษตรและที่อยู่อาศัย แล้วจัดให้เกษตรกรและผู้ยากจนเข้าทำกินหรืออยู่อาศัยในที่ดินของตนเองต่อไป ด้วยการให้เช่าหรือเช่าซื้อ โดยลักษณะที่ดินที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) จะให้ความช่วยเหลือ มีดังนี้
       - เป็นที่ดินที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่ผู้ขอความช่วยเหลือใช้ประกอบอาชีพหรือเป็นที่อยู่อาศัยโดยต้องไม่เป็นที่ดินที่มีข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์
      -เป็นที่ดินเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย ที่อยู่ระหว่างระยะเวลาไถ่ถอนจำนอง หรือไถ่ถอนขายฝาก
      -เป็นที่ดินที่ถูกขายทอดตลาดหรือหลุดขายฝากไปแล้ว
          สำหรับวงเงินให้ความช่วยเหลือในกรณีจัดซื้อที่ดินเพื่อจัดให้เกษตรกรและผู้ยากจนเข้าทำกินหรืออยู่อาศัย โดยการให้เช่าหรือเช่าซื้อไม่เกินรายละ 1,000,000 บาท ( หนึ่งล้านบาท) ส่วนกรณีการให้สินเชื่อเพื่อคงสิทธิในที่ดิน ไม่เกินรายละหนึ่งล้านบาท เช่นกัน และกรณีการให้สินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ( สองแสนบาท)
รายละเอียดเรื่องคุณสมบัติ และเอกสารต่างๆ ติดต่อสอบถามและขอรายละเอียดได้ที่ งานสินเชื่อ 02-2781244 หรือ 02-278-1648 ต่อ 602, 610 Fax : 02-2781148 หรือ หรือส่งเอกสารมาที่
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
เลขที่ 210 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400
        ช่องทางโซเชียล มีเดีย
        Email : saraban@labai.or.th
       ช่องทาง live chat เว็บไซต์ https://www.labai.or.th/
       Line official : @LANDS