แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)