แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561