Title
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)
 1 file(s)  41 downloads
แผนยุทธศาสตร์ มกราคม 29, 2020 Download
แผนยุทธศาสตร์ บจธ. ปี 2561-2562
 1 file(s)  1207 downloads
แผนยุทธศาสตร์ กุมภาพันธ์ 6, 2019 Download
แผนการดำเนินงาน 2561 บจธ.
 1 file(s)  915 downloads
แผนยุทธศาสตร์ มีนาคม 14, 2018 Download
รวมเล่มแผนยุทธศาสตร์ บจธ. พ.ศ. 2561-2562 (ฉบับใช้งานและเผยแพร่)
 1 file(s)  212 downloads
แผนยุทธศาสตร์ มีนาคม 14, 2018 Download
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ บจธ. 60 – 64
 1 file(s)  181 downloads
แผนยุทธศาสตร์ กันยายน 29, 2017 Download
แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 (ฉบับทบทวน)
 1 file(s)  1083 downloads
แผนยุทธศาสตร์ กุมภาพันธ์ 9, 2016 Download