โครงการคนดีของ บจธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม ภายใต้ชื่อ “โครงการคนดีของ บจธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน 2 ราย ได้แก่ “นายปัณณรุจน์ ศุภวิไชยวิชญ์ และ นางสาวเพ็ญนภา หงษ์รัตน์” และเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ได้แสดงความยินดี พร้อมมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการคัดเลือก