ราคากลาง โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาผลกระทบทางสังคมของโครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน

Comments are closed.