โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

img_0885

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน จากปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนอง ภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินครบวงจร โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจรวบรวมข้อมูลที่ดินรวมทั้งข้อมูลเกษตรกรผู้ยากจนที่ไร้ที่ดินทำกิน ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการสูญเสียสิทธิในพื้นที่นำร่อง เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการที่ดินอย่างครบวงจรในอนาคต จำนวน 1 ราย ในตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ คือ นายประเสริฐ น้อยคง เนื้อที่จำนวน 5 ไร่