โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร

                                                   

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 คณะเจ้าหน้าที่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน จากปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนองและขายฝาก ที่อยู่ภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินครบวงจร โดยการมอบสินเชื่อเพื่อไถ่ถอนที่ดิน จำนวน 2 ราย ใน ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ได้แก่ นางทองพูน เมฆเสน จำนวน 6-1-86 ไร่ และนางบุญเรือน พันมูล จำนวน 7-1-69 ไร่

ทั้งนี้ ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เป็น 1 ใน 8 พื้นที่นำร่อง ภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินครบวงจร โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจรวบและรวมข้อมูลที่ดิน รวมถึงข้อมูลเกษตรกรและผู้ยากจนที่ไร้ที่ดินทำกิน ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการสูญเสียสิทธิในพื้นที่นำร่อง เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการที่ดินอย่างครบวงจรในอนาคต