โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 คณะเจ้าหน้าที่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน โดยการไถ่ถอนที่ดินจากสัญญากู้ยืมเงิน ที่อยู่ภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินครบวงจร โดยการมอบสินเชื่อเพื่อไถ่ถอนที่ดิน แก่ นางบัวไล เย็นใจ จำนวน 50-0-50 ไร่ ใน ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

ทั้งนี้ ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เป็น 1 ใน 8 พื้นที่นำร่อง ภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินครบวงจร โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจรวบและรวมข้อมูลที่ดิน รวมถึงข้อมูลเกษตรกรและผู้ยากจนที่ไร้ที่ดินทำกิน ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการสูญเสียสิทธิในพื้นที่นำร่อง เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการที่ดินอย่างครบวงจรในอนาคต