โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร

 

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 คณะเจ้าหน้าที่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน โดยการไถ่ถอนที่ดินจากสัญญากู้ยืมเงินและจำนองขายฝาก ที่อยู่ภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินครบวงจร โดยการมอบสินเชื่อเพื่อไถ่ถอนที่ดิน 2 ราย ได้แก่

  1. นางหอมหวล บุญมีฤทธิ์ จำนวน 2 โฉนด 1-0-00 ไร่ และ 2-0-00 ไร่ ใน ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
  2. นางสาวพินลดา บุญรอด จำนวน 0-1-05 ไร่ ใน. ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

ทั้งนี้ ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เป็น 1 ใน 8 พื้นที่นำร่อง ภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินครบวงจร โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจรวบและรวมข้อมูลที่ดิน รวมถึงข้อมูลเกษตรกรและผู้ยากจนที่ไร้ที่ดินทำกิน ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการสูญเสียสิทธิในพื้นที่นำร่อง เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการที่ดินอย่างครบวงจรในอนาคต