ประกาศราคากลาง โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ บจธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562