โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เกียรติบัตร1 เกียรติบัตร2

บจธ. ได้รับมอบเกียรติบัตร จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ภายใต้โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559