โครงการฝึกอบรมการบริหารงานสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชน

เมื่อวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2561 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดสัมมนาโครงการฝึกอบรมการบริหารงานสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชน โดยมี

นายภูมิผล ศิรินวล ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

นางสุพิน  ศรีสอาด  ตำแหน่งผู้อำนายการกลุ่มตรวจการสหกรณ์

นางสาวศิริรัตน์  สิงห์ประสิทธิ์  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

คุณพวงทอง  ปานอุทัย  ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

เป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) จังหวัดลำพูน