โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนในโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน

 

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนในโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน ณ สหกรณ์บ้านคลองโยง จำกัด อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโฉนดชุมชนคลองโยง – ลานตากฟ้า เพื่อให้คณะกรรมการสหกรณ์ฯ เข้าศึกษาดูงานของสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการ เพื่อเป็นต้นแบบสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการในสหกรณ์ รวมถึงการนำมาปรับใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ ในด้านการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนและมั่นคง โดยกิจกรรมดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก นายบุญลือ เจริญมี ประธานสหกรณ์บ้านคลองโยง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “ประวัติความเป็นมา ประสบการณ์ บทเรียน และแนวทางการบริหารจัดการที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน สหกรณ์บ้านคลองโยง” และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก นางนันทา ประสารวงษ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟ้า”