โครงการสำรวจเกษตรกรและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่ภาคกลาง โซน 1

  วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 บจธ.เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมย่อย โครงการสำรวจเกษตรกรและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่ภาคกลางโซน 1 ทั้งนี้การประชุมจัดเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ได้แก่ ปัญหาของเกษตรกรผู้ไร้ที่ทำกิน ผู้จะสูญเสียสิทธิในที่ดิน รวมถึงการพัฒนาพันธมิตรเพื่อสนับสนุนงานของ บจธ. ซึ่งบเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร