โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

     วันที่ 25 สิงหาคม 2560 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมชั้น 6 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ โดยได้รับเกียรติจาก พันเอก อัครินทร์ กำใจบุญ หัวหน้าแผนกอบรม กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน บจธ. ให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ต้องยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี ยุติธรรมซื่อสัตย์ สุจริตยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มภาคภูมิ โปร่งใสและตรวจสอบได้ อันจะส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจของ บจธ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ